استراتژی

 • استفاده از فناوری های پیشرفته در صنعت ساختمان
 • اجرای پروژه های شاخص در امر تولید
 • احیاء و توسعه برند

چشم انداز

 • تبدیل شدن به یک شرکت پیشرو در بازار ساختمان
 • بهینه سازی درآمد و هزینه با افزایش بهره وری
 • افزایش چابکی و بهره وری در ستاد و پشتیبانی
 • التزام به رعایت کیفیت ساختمان
 • ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه ها
 • استفاده از فناوری های نوین
 • تفکر استراتژیک
 • اهمیت به محیط زیست
 • مدیریت مبتنی بر دانش

ماموریت

 • ارتقاء کیفیت ساخت و ساز در معیارهای روز
 • مشارکت پایدار با تامین کنندگان
 • خلق ارزش در بازار ساختمان