Project Description

پروژه دفتر شرکت فنی مهندسی ماراب ماهبد

ساختمان اداری شرکت که توسط خود شرکت ماراب ماهبد طراحی و اجرا شده است.

خلاصه پروژه

زمان اتمام

کارفرما

شرکت ماراب ماهبد

نوع پروژه

خصوصی

پیمانکار

شرکت ماراب ماهبد

گالری تصاویر پروژه