پروژه مقاوم سازی انبار نفت ری

پروژه مقاوم سازی انبار نفت ری

کارفرما : شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران