دفتر مرکزی

لیست پرسنل دفتر مرکزی

سابقه فعالیت سمت آخرين مدرك رشته تحصيلي نام و نام خانوادگي ردیف
13 سال مدیرعامل لیسانس مهندسی عمران علی عصاری 1
17 سال مدیر مهندسی لیسانس مهندسی عمران قاسم باغانی 2
12 سال مدیر فنی لیسانس مهندسی عمران فرشید اسماعیلی 3
13 سال مدیر اداری مالی فوق دیپلم لجستیک مجید قائمی نژاد 4
9 سال مدیر برنامه‏ ریزی و پایش فوق لیسانس مهندسی صنایع امیر عباسقلی‏ زاده 5
9 سال کارشناس حسابداری فوق دیپلم حسابداری مهدی مقیمی 6
5 سال تحصیل ‏دار دیپلم فنی حرفه‏ ای احمد باقری 7